Follow

Submissions from 2019

PDF

Geomechanical Upscaling Methods: Comparison and Verification via 3D Printing, Lingyun Kong, Mehdi Ostadhassan, Siavash Zamiran, Bo Liu, Chunxiao Li, and Gennaro G. Marino

PDF

Nanopore structure comparison between shale oil and shale gas: examples from the Bakken and Longmaxi Formations, Kouqi Liu, Liang Wang, Mehdi Ostadhassan, Jie Zou, Bailey Bubach, and Reza Rezaee

PDF

Investigation of Properties Alternation during Super-Critical CO2 Injection in Shale, Sai Wang, Kouqi Liu, Juan Han, Kegang Ling, Hongsheng Wang, and Bao Jia

Submissions from 2018

PDF

Study on the mechanisms of refracturing technology featuring temporary plug for fracturing fluid diversion in tight sandstone reservoirs, Wei Li, Huan Zhao, Hui Pu, Yuguang Zhang, Lei Wang, Ligang Zhang, and Xiaofeng Sun

PDF

Characterization and Consecutive Prediction of Pore Structures in Tight Oil Reservoirs, Zhaohui Xu, Peiqiang Zhao, Zhenlin Wang, Mehdi Ostadhassan, and Zhonghua Pan

Submissions from 2016

PDF

Applications of nano-indentation methods to estimate nanoscale mechanical properties of shale reservoir rocks, Kouqi Liu, Mehdi Ostadhassan, and Bailey Bubach