Follow

Submissions from 2019

PDF

A Network Pharmacology Approach for the Identification of Common Mechanisms of Drug-Induced Peripheral Neuropathy, Guillermo de Anda Jauregui, Brett A. McGregor, Kai Guo, and Junguk Hur

PDF

Genome-Wide DNA Methylation Profiling of Human Diabetic Peripheral Neuropathy in Subjects with Type 2 Diabetes Mellitus, Kai Guo, Sarah Elzinga, Stephanie Eid, Claudia Figueroa-Romero, Lucy M. Hinder, Crystal Pacut, Eva L. Feldman, and Junguk Hur

PDF

High-Throughput Screen Reveals sRNAs Regulating crRNA Biogenesis by Targeting CRISPR Leader to Repress Rho Termination, Ping Lin, Qinqin Wu, Chuanmin Zhou, Biao Wang, Jacob Schettler, Zhihan Wang, Shugang Qin, Pan Gao, Rongpeng Li, Guoping Li, Zhenyu Cheng, Lefu Lan, Jianxin Jiang, and Min Wu

PDF

Zika Virus-Specific IgY Results Are Therapeutic Following a Lethal Zika Virus Challenge without Inducing Antibody-Dependent Enhancement, Matthew L. Nilles, David S. Bradley, Kyle L. O'Donnell, Bernadette Meberg, and James Schiltz

PDF

Identifying Patients with Coronary Artery Disease using Rest and Exercise Seismocardiography, Kouhyar Tavakolian, Parastoo Dehkordi, Erwin P. Bauer, Vahid Zakeri, Andrew P. Blaber, and Farzad Khosrow-Khavar

PDF

Comparison of Different Methods for Estimating Cardiac Timings: A Comprehensive Multimodal Echocardiography Investigation, Kouhyar Tavakolian, Parastoo Dehkordi, Farad Khosrow-Khavar, Marco Di Rienzo, Omer T. Inan, Samuel E. Schmidt, Andrew P. Blaber, Kasper Sorensen, Johannes J. Struijk, Vahid Zakeri, Prospero Lombardi, Md. Mobaskir H. Shandhi, Mojtaba Borairi, and John M. Zanetti

PDF

Overexpression of GATA2 Enhances Development and Maintenance of Human Embryonic Stem Cell-Derived Hematopoietic Stem Cell-like Progenitors, Min Wu, Ya Zhou, Yonggang Zhang, Bo Chen, Yong Dong, Yimeng Shang, Bin Mao, Xu Pan, Mowen Lai, Yijin Chen, Guohui Bian, Qiongxiu Zhou, Tatsutoshi Nakahata, Jiaxi Zhou, and Feng Ma

Submissions from 2015

PDF

A Novel Nanobody Specific for Respiratory Surfactant Protein A has Potential for Lung Targeting, Min Wu, Shan-Mei Wang, Xian He, Nan Li, Feng Yu, Yang Hu, Liu-Sheng Wang, Peng Zhang, Yu-Kui Du, Shan-Shan Du, Zhao-Fang Yin, Ya-Ru Wei, Xavier Mulet, Greg Coia, Dong Weng, Jian-Hua He, and Hui-Ping Li

PDF

A Novel Chemosynthetic Peptide with β-Sheet Motif Efficiently Kills Klebsiella pnuemoniae in a Mouse Model, Xu Wu, Min Wu, Shirui Tan, Changpei Gan, Rongpeng Li, Yan Ye, Shuang Zhang, Yi Yan Yang, and Weimin Fan